detective conan 92


CASTS: Conan Edogawa – Ran Mouri -Sonoko Suzuki – Masumi Sera – Juzo Megure – Wataru Takagi -Shinichi Kudo (flashback) – Yukiko Kudo (flashback) – Mary (flashback/background) – Shuichi Akai (flashback) – Shukichi Haneda (flashback/background) – Yusaku Kudo (flashback) – Kogoro Mouri – Ai Haibara – Ayumi Yoshida – Genta Kojima – Mitsuhiko Tsuburaya – Sumiko Kobayashi – Rumi Wakasa – Hyoue Kuroda – Heiji Hattori – Kazuha Toyama – Rei Furuya – Azusa Enomoto   CHAPTERS: File 971 – Another Customer File 972 – Encounter with Ripples File 973 – Investigator among Ripples File 974 – Wizard of the […]

Tanggal Terbit Detektif Conan Volume 92